fbpx

Fackliga organisationers yttrande till budget 2024 Malmö Stad, Förskoleförvaltningen

Nedanstående är yttrandet till förskolenämndens budget i Malmö Stad 2024 från Sveriges Lärare Malmö, Saco-rådet (via Sveriges Skolledare), Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision. [red.]

Yttrande över förskolenämndens budget 2024

Vi fackliga förbund har sedan tidigare signalerat att förskolan inte har tillräckliga resurser för att fullt ut kunna uppfylla krav i skollag, läroplan och nå kommunfullmäktiges mål.

Den stora kompetensbristen påverkar möjligheten att ge barnen en god utbildning. Det saknas utbildade barnskötare, pedagoger och förskollärare. Jämfört med storstäderna och resten av landet har Malmö stads förskolor en låg andel förskollärare. Det råder nationell brist på utbildade förskollärare, men vi hör också att det finns förskolor i Malmö där man inte har budgetutrymme för att anställa fler förskollärare trots att behovet finns. Den föreslagna budgeten kommer inte att ändra på detta.

Den största delen av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder fördelas till förskolorna. Vår bedömning är att bidraget inte kommer kunna leda till förbättringar utan snarare kommer att behöva användas för att kunna hålla verksamheten på samma nivå som föregående år. När antalet barn blir färre borde förskolenämnden istället satsa på att minska barngruppernas storlek. I Malmö stads budget 2023 stod: ”Efter många år av ökade barnkullar med en snabb förskoleutbyggnad minskar nu antalet barn i förskoleålder. Malmö stad ska ta tillvara de möjligheter detta skapar för att arbeta med kvaliteten i verksamheten. Målsättningen är att på sikt minska barngrupperna, öka personaltätheten och öka andelen utbildad personal.” Vi undrar vad som hände med denna målsättning.

Sammantaget ger den föreslagna budgeten inte medarbetarna möjlighet att i sitt arbete nå de krav som ställs på utbildningen. Samtliga fackliga organisationer i förvaltningsrådet ställer sig därför oeniga till förslag till nämndsbudget 2024.

Saco-rådet genom Sveriges skolledare
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Sveriges Lärare Malmö
Vision

Författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *