fbpx

Sveriges Lärare Malmös uttalande angående senaste tidens mediautspel om heder i förskoleförvaltningen

Eftersom varken Sydsvenskan eller Skånskan tycker det är rimligt att höra lärarprofessionens tankar kring den senaste tidens utspel om hedersproblematiken i förskoleförvaltningen gör Skolformsförening Förskola, Sveriges Lärare Malmö sin kommentar här.


De senaste veckornas medierapportering angående orosanmälningar i förskolan under kategorin heder är onyanserad och blir lätt skuldbeläggande. Som lärare i förskolan får vi vårt uppdrag från skollag och läroplan; där Läroplanen för förskolan är tydlig med att: ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.” Läroplanen tar dessutom upp samma sju diskrimineringsgrunder som också återfinns i diskrimineringslagen. 

Utifrån de exempel som Malmö Stads rapport tar upp, så som brister i att bryta könsnormer, och hur hedersproblematiken kan komma till uttryck,är detta alltså något som förskollärare, barnskötare och andra anställda i förskolan ständigt måste ha med sig och arbeta utifrån. Vi menar att förskolan i Malmö Stad är en underfinansierad verksamhet. Detta blir tydligt bland annat genom att förskollärartätheten ligger bland de lägre i landet, och lägst av de tre storstäderna. Tillika är andelen barnskötare som helt saknar utbildning förhållandevis hög. En förskollärare är helt enkelt för dyr om rektor ska ha ”en budget i balans”. Likaså en barnskötare som har genomgått utbildning. 

Vi vet också att Malmö Stad generellt har stora utmaningar i att höja den språkliga kompetensen hos medarbetarna. Detta blir inte minst viktigt inom förskolan där många barn får de grundläggande språkliga kompetenserna som krävs för ett livslångt lärande.

Hur väl introduceras då nyanställda i läroplansuppdraget och den lagstadgade skyldigheten att göra orosanmälan till socialtjänsten när barn far illa? Och vilka åtgärder görs för att minska risken för utsatthet vid orosanmälningar?

Stadens egna utbildningar kring hedersproblematik erbjuds enbart enligt modellen ”one size fits all”. En stad med Malmös mångfald och möjligheter förtjänar en kompetensutveckling efter de individuella behov som medarbetarna har. 

Samtidigt ökar storleken på barngrupperna i stadig takt, trots att Malmö Stads egen statistik visar att de på något mirakulöst sätt minskar; något som ingen inom förskolan känner igen sig i. Förutsättningar för förskollärare att leva upp till uppdraget att arbeta metodiskt utifrån läroplanen minskar för varje ny arbetsuppgift och varje extra barn i barngrupperna.

Kanske lösningen till även de problem som rapporten tar upp har funnits framför oss hela tiden? Kan detta i grund och botten handla om förskollärares förutsättningar att göra sitt arbete?

För ungefär ett år sedan tog Sveriges Lärare fram sitt politikdokument för förskolan. Där pekar vi på vad professionen behöver för att kunna genomföra det samhällsviktiga uppdrag förskolan har gentemot våra yngsta medborgare. 

Sveriges Lärares krav är tydliga.

Lagstadga om:

  • minimibemanning 
  • förskollärartäthet 
  • ett maxtak för barngruppers storlek. 

Sveriges Lärare Malmö
Skolformsförening Förskola

Johan Eckman
Ann-Marie Berglund
Helen Åkesson
Johan Rosén
Maria Thilander

Lina Nilsson
Sarah Thompson
Liselotte Frid

Författare

Lämna ett svar